Paketresa
Rundresor
Premium
Golf

Särskilda resevillkor


1. Kompletterande särskilda resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor gäller för Solresor, researrangemang för privatpersoner. För grupper, konferenser samt resenärer med reguljärflyg gäller delvis andra villkor.

2. Anmälan och betalning
Anmälningsavgiften enl. punkt 2.3 i de Allmänna Resevillkoren är 1000–8000:– per person beroende på restyp. Slutbetalningen skall normalt vara oss tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan avresa. I och med anmälningsavgiftens erläggande godtar resenären samtliga de resevillkor som tillämpas för resan.Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiftens erläggande är anmälan likväl bindande för resenären. Erläggs ej betalning för resa enligt fakturan äger Solresor rätt att betrakta anmälningen som annullerad och avboka resan. Solresor ingår avtal med huvudresenären, dvs den som bokar resan för sig själv och ev medresenärer. Ändringar samt ev avbokning ­måste således göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.

3. Bokningsbekräftelse/deltagarbevis
Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på boknings­bekräf­tel­sen/deltagarbeviset, restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att ­kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att Solresor tar emot önskemål, t.ex. beträffande resenärens önskan att bo på viss våning eller i viss lägenhet, innebär ej att Solresor garanterar att önskemålet blir uppfyllt. I förekommande fall utgår en porto- och administrationsavgift vid bekräftelse/biljettutskick. I det fall det överenskommits om att resenären själv ansvarar för att skriva ut bekräftelsen/biljetten påwww.solresor.se utgår ingen avgift.

4. Avbeställning
Avbeställning skall ske personligt genom att omgående meddela Solresor direkt när hinder uppstått och innan resan är påbörjad, (innan incheckning). Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Solresor. Solresors telefonnummer och adress framgår av deltagarbeviset. Vid avbokning utanför Solresors öppettider skall ett avbokningsmeddelande skickas till info@solresor.se och Solresor skall kontaktas per telefon när de öppnar. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas inte vid avbokning.

4.1 Avbeställning vid sjukdom
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid ­beställning av resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift, se prislista, för erhållande av avbeställningsskydd. Av­beställ­ningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Avbeställningsskyddets omfattning framgår av punkterna 3.2.1 – 3.2.3 i de allmänna resevillkoren. Avbeställning skall ske före resan är påbörjad (innan incheckning), och så snart avbeställningsgrunden inträffat. Läkarintyget skall vara Solresor tillhanda senast fem (5) dagar efter avbeställningen. Av skriftligt läkarintyg skall framgå att läkaren avråder från resan. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök. Intyg från Försäkringskassan är ej tillräckligt. Läkarintyget skall ­vidare innehålla följande upplysningar:
1) Diagnos
2) Datum för första undersökning/behandling
3) Datum för den undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. Av läkarintyget skall vidare läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel. Expeditionsavgift enligt de allmänna resevillkoren punkt 3.2 är 200:-.

4.2 Om avbeställning ej sker
Avbeställs ej resan, samt resenären ej infinner sig på för avresan ­angiven tid och plats, eller kan ej deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger Solresor rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

5. Inkvartering

5.1 Extrabädd:
Extrabädd håller inte samma kvalitet som standardbäddar. Ofta ­innebär extrabädd, fällbar säng, bäddsoffa eller annan soffa eller liknande.

5.2 Bungalow/lägenhet:
Boendet medför ej komplett hotellservice. Önskar man begagna köksutrustning får man själv införskaffa förbrukningsartiklar. Priserna för boendet är beräknade per person för fullbelagd ­bungalow/lägenhet. Skulle någon person i lägenheten avboka sin resa ansvarar övriga i aktuell lägenhet för att en ersättare bokas på resan. I annat fall kommer tombäddstillägg enligt prislistan att ­faktureras övriga i lägenheten.

5.3 Tilläggsbeställning:
Avbokningskostnad för tilläggsbeställningar som t.ex. förbokade utflykter, golfpaket, vandringar m m är samma som för rese­arrange­manget d v s i enlighet med allmänna resevillkor punkt 3.1.1-3.1.4. Vid för lågt deltagarantal kan utflykter, vandringar och andra tilläggspaket komma att ställas in och då tillämpas paketreselagens bestämmelser.

5.4 Utcheckning:
Enligt internationell hotellpraxis skall rum lämnas kl 12.00 och lägen­het kl 10.00 hemresedagen. Från denna praxis kan individuella undantag förekomma.

6. Resans genomförande
Solresor fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenär vid ­försening av anslutningsresa till flygplats där paketresan börjar. Vid försening på hemresa, vilken förorsakar att resenären missar sin anslutning, följs paketreselagens bestämmelser.

7. Realisationsresor/ospecificerad inkvartering
Kort tid före avresedag kan resor med ospecificerad inkvartering säljas. På flygdestinationen ordnas därvid sängplatser i disponibla bäddar i lägenheter samt hotell inom eller utom ordinarie program. Inkvartering kan anvisas först vid ankomsten till resemålet. Har resenär bokat flerbäddsrum kan garanti ej lämnas för att resesällskap kan bo tillsammans. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma.

8. Inställande av resa/arrangemang
Enligt allmänna resevillkoren 5.4.1 äger researrangören rätt att ställa in resan om färre personer än i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in. Solresor äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a–c nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan. De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för resor i denna katalog är följande:

A)

Flygplanstyp Minimiantal
MD80 140
MD81 140
MD90 120
Boeing 737-300 134
Boeing 737-700 134
Boeing 737-800 171
Boeing 747 350
Boeing 757 210
Boeing 767 240
   
Airbus A310 200
Airbus A320 161
Airbus A321 200B) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

C) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse. Om en resa som Solresor har rätt att ställa in enligt ovan i denna punkt ingår i en serie av resor, har Solresor rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges i de allmänna resevillkoren under punkt 5.4.1, dvs 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan). De i programmet presenterade utflykterna och arrangemangen på orten kan vid lågt deltagarantal komma att inställas eller slås samman. Arrangemang, utflykter, hyrbilsservice etc sker som regel i samarbete med lokala företagare på orten. Solresor erbjuder sina resenärer möjligheten att boka nämnda prestationer – men ansvarar inte på något vis för prestationernas genomförande. Ev klagomål beträffande prestationen ska ske, med eller utan Solresors bistånd, direkt till den som tillhandahållit prestationen.

9. Ändring av tidtabeller
Vi reserverar oss för tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som beslutas utanför vår kontroll. Tidtabellen för resorna i programmet är inte fastställd vid bokningen av resan. På biljetten och i programmet angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Arrangören skall dock senast 20 dagar före utresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan som skall gälla för resan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt biljetten med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.
Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna.
Det är resenärens ansvar att på resmålet hålla sig underrättad om eventuellt ändrade hemresetider.

10. Resenärens adress
Resenär ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelande, exempelvis tidtabellsändringar, under den adress och det telefonnummer han/hon angivit vid inbokningen.

11. Avvikande från resan
Om resenären avviker från resan är denne skyldig att informera ­reseledaren därom samt 48 timmar före hemresan kontakta reseledaren för erhållande av definitiv hemreseinstruktion och information om eventuella ändringar. Avviker resenären för längre tid än en vecka är resenären dessutom skyldig att lämna uppgifter till reseledaren om var man kan nå honom/henne under denna tid. Resenär som underlåter att göra detta och därför missar flyg har förverkat sin rätt till hemresa i Solresors försorg.

12. Reklamation
Påtalande av eventuella brister skall ske inom skälig tid efter det att resenär har märkt felet till platspersonal eller lokal samarbetspartner. (Kontaktuppgifter fås vid ankomst.) Kan ej uppgörelse träffas på plats skall en skriftlig reklamation framställas till Solresors huvudkontor i Malmö efter hemkomsten. Reklama­tion som framställts först efter hemkomsten medför ett remissförfarande, vilket regelmässigt har en behandlingstid om en månad. Eventuell reklamation ska vara Solresor tillhanda inom två månader från resans avslutande.

13. Ändringsavgift
Medför av resenären begärd ändring merkostnader för Solresor debiteras en ändringsavgift. Avgiftens storlek är beroende av underleverantörs bestämmelser. Minsta avgift är 200 kronor per ändring.

14. Kundregister
Inbokade resenärer registreras i Solresors kundregister i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter för resans genomförande förmedlas vidare till berörda underleverantörer. Den som önskar att få information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt § 26 PuL ansöka om detta. Vänligen kontakta Solresor skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från Kundregistret.

15. Förbehåll om ändringar
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyren/prislistan och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidtaga ändringar i uppgifterna häri. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelse i de allmänna resevillkoren.


Kompletterande särskilda resevillkor gällande reguljärflyg
Ändrings- och avbeställningsregler för resor med reguljärflyg.

1. Reguljärflygbiljetter sänds ut senast 2 veckor före avresan. En biljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet. Vid avbeställning/ändring efter utställande av biljett, gäller nedanstående avbeställningsregler för resor med reguljärflyg.

2. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

3. Avbeställes resan mellan 30 och 7 dagar före avresedagen är kostnaden 50% av resans pris per person.

4. Avbeställes resan senare än 7 dagar före avresan har Solresor rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris.

5. Sker avbeställning p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller resenärens närmaste anhöriga och som styrks med giltigt läkarintyg enligt punkt 4.1 i de kompletterande särskilda resevillkoren, debiteras, under förutsättning att avbeställningsskydd tecknats, en expeditionsavgift på 5% av ­resans pris, dock högst 200 kronor per person, samt avgiften för det tecknade avbeställningsskyddet. Har inget avbeställningsskydd tecknats gäller avbeställningsreglerna ovan enligt punkt­erna 2, 3 och 4.

6. Vid avbeställning måste eventuellt av resenären erhållna reguljärflygbiljetter återsändas till Solresor för att återbetalning skall erhållas.

7. Förlorad biljett innebär en extra kostnad om nytt dokument måste utfärdas. Denna kostnad för resenären själv betala.

8. Öppet köp till 90 dagar innan avresa.

Förbehåll om ändringar
Solresor förbehåller sig rätt att innan ­avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyr/prislista. Sol­resor förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid ­sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för ev tryckfel i broschyr/prislista.

Dela nuvarande URL via E-mail