Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Kompletterande särskilda resevillkor

1. Kompletterande särskilda resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor gäller för Solresor, researrangemang för privatpersoner. För grupper och konferenser gäller delvis andra villkor.

2. Avtalet

Villkoren för resan blir bindande för researrangör och resenär när betalning erläggs inom stipulerad tid. Det åligger resenären att ta del av de resevillkor och övriga upplysningar under särskilda resevillkor och Värt att veta som gäller för resan innan betalning erläggs. Köparen uppmanas också att läsa igenom biljetten noggrant.

Missförstånd kan ske i samband med inbokning. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på biljetten om restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att Solresor tar emot önskemål, t.ex. beträffande resenärens önskan att bo på viss våning eller i viss lägenhet, innebär inte att Solresor garanterar att önskemålet blir uppfyllt. I förekommande fall utgår en porto- och administrationsavgift vid biljettutskick. I det fall det överenskommits om att resenären själv ansvarar för att skriva ut biljetten påwww.solresor.se utgår ingen avgift.

3. Pris och betalning

Anmälningsavgiften enl. punkt 2.3 i de Allmänna Resevillkoren är 1500–8000 kronor per person beroende på restyp, och denna skall erläggas omgående i samband med bokning av resan. Slutbetalning skall genomföras i samband med bokning på resor med avresa inom 69 dagar från beställningsdatum. Vid bokning av sammanlänkade arrangemang med reguljärflyg erläggs 70% av resans kostnad direkt vid beställning om det är mer än 90 dagar till avresa. Slutlikvid erläggs senast 90 dagar före avresa. Om avresan är inom 90 dagar erläggs hela resans pris omedelbart i samband med beställnig. Erläggs inte betalning för resa enligt fakturan äger Solresor rätt att betrakta anmälningen som annullerad och avboka resan. Solresor ingår avtal med huvudresenären (allmänna resevillkoren 1.2), dvs den som bokar resan för sig själv och eventuella medresenärer. Ändringar samt eventuella avbokning måste således göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.

4. Ändring och avbeställning

Vid ändring på resor inom Europa (inklusive Kanarieöar och Egypten) mer än 60 dagar före avresa, som också medges av transportör eller hotell, tas en ändringsavgift ut om 500 kronor per person (allmänna resevillkoren 3.1). Vid ändring på alla andra resmål är fristen 70 dagar. Ändringar som genomförs vid ett senare tillfälle räknas som avbokning och beställning av ny resa.

En reguljär flygbiljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nyteckning. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet.

Avbeställning skall ske personligt genom att omgående meddela Solresor direkt när hinder uppstått och innan resan är påbörjad, (innan incheckning). Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Solresor. Solresors telefonnummer och adress framgår av biljetten. Vid avbokning utanför Solresors öppettider skall ett avbokningsmeddelande skickas till info@solresor.se och Solresor skall kontaktas per telefon när de öppnar.

Vid avbokning på kunds begäran utan tecknad avbeställningsförsäkring gäller följande standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen (allmänna resevillkoren 3.2): 

Kort sammanfattning för Charterresor    
  Ändring av din resa  Vad kostar det?

Gästens ändring av resan:

Fram till 60 dagar innan avresa vid resor inom Europa och 70 dagar utom Europa.  500 kr per person. Om flygbolaget tillåter ändringen. 
Mindre än 60 dagar innan avresa inom Europa och 70 dagar utom Europa.  Betraktas som avbokning och nybokning.
           
  Avbokning av din resa  Vad kostar det?

Gästens avbokning av resan:

Fram till 60 dagar innan avresa vid resor inom Europa och 70 dagar utom Europa. Depositionens kostnad (1500 kr inom Europa och 3500 kr utom Europa) + eventuellt avbeställningsskydd och andra tillköp.
  Från 59 dagar innan avresa vid resor inom Europa och 69 dagar utom Europa. 60% av resans totalpris (dock minst 1500 kr inom Europa och 3500 kr utom Europa) + eventuellt avbeställningsskydd och andra tillköp.
  Från 30 dagar innan avresa vid resor inom och utom Europa.

Inom Europa - 80% av resans totalpris (dock minst 1500 kr inom Europa) + eventuellt avbeställningsskydd och andra tillköp.
Utom Europa - hela resans totalpris.

  Från 7 dagar innan avresa vid resor inom och utom Europa. Hela resans totalpris.Kort sammanfattning för resor med reguljärflyg    
  Ändring av din resa  Vad kostar det?

Gästens ändring av resan:

När depositionen är betald Betraktas som avbokning och nybokning. 
   
           
  Avbokning av din resa  Vad kostar det?

Gästens avbokning av resan:

   
Utan avbeställningsförsäkring Fram till avresa Hela resans pris
   

 

Med godkänt läkarintyg och avbeställningsförsäkring Fram till avresa Ingen kostnad.
Kostnaden för avbeställningsförsäkringen återbetalas inte. 
  Efter avresa

Hela resans pris

 

4.1 Avbeställning vid sjukdom och tecknad avbeställningsförsäkring

I resans pris ingår ej avbeställningsförsäkring. Resenären kan vid beställning av köpa särskild avbeställningsförsäkring från Gouda. Avbeställningsförsäkringen måste tecknas samtidigt med resan och kan inte beställas i efterhand. Avbeställningsförsäkringens omfattning framgår av Goudas försäkringsvillkor. Goudas avbeställningsförsäkring täcker resans pris upp till maximalt 20 000 kronor per person. Avgiften för avbeställningsförsäkring återbetalas inte vid avbokning. Ovan avbeställningsrutin (punkt 4) gäller även vid tecknad avbeställningsförsäkring. Efter att Solresor kontaktats för faktiskt avbokning skall Gouda omedelbart kontaktas.

4.2 Om avbeställning inte sker

Avbeställs inte resan, eller resenären inte infinner sig på för avresan angiven tid och plats, eller inte kan delta i eller fullfölja resan på grund av att han eller hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger Solresor rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

5. Inkvartering

5.1 Extrabädd:

Extrabädd håller inte samma kvalitet som standardbäddar. Ofta innebär extrabädd, fällbar säng, bäddsoffa eller annan soffa eller liknande.

5.2 Bungalow/lägenhet:

Boendet medför inte komplett hotellservice. Önskar man begagna köksutrustning får man själv införskaffa förbrukningsartiklar. Priserna för boendet är beräknade per person för fullbelagd bungalow/lägenhet. Skulle någon person i lägenheten avboka sin resa ansvarar övriga i aktuell lägenhet för att en ersättare bokas på resan. I annat fall kommer tombäddstillägg, enligt belopp på förfrågan, att faktureras övriga i lägenheten.

5.3 Tilläggsbeställning:

Avbokningskostnad för tilläggsbeställningar som t.ex. förbokade utflykter, golfpaket, vandringar m m är samma som för researrangemanget d v s i enlighet med punkt 4 ovan. Vid för lågt deltagarantal kan utflykter, vandringar och andra tilläggspaket komma att ställas in och då tillämpas paketreselagens bestämmelser.

5.4 Utcheckning:

Enligt internationell hotellpraxis skall rum lämnas kl 12.00 och lägenhet kl 10.00 hemresedagen. Från denna praxis kan individuella undantag förekomma.

6. Resans genomförande

Solresor fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenär vid försening av anslutningsresa till flygplats där paketresan börjar. Vid försening på hemresa, vilken förorsakar att resenären missar sin anslutning, följs tillämpliga bestämmelser.

7. Realisationsresor/ospecificerad inkvartering

Kort tid före avresedag kan resor med ospecificerad inkvartering säljas. På flygdestinationen ordnas därvid sängplatser i disponibla bäddar i lägenheter samt hotell inom eller utom ordinarie program. Inkvartering kan anvisas först vid ankomsten till resmålet. Har resenär bokat flerbäddsrum kan garanti ej lämnas för att resesällskap kan bo tillsammans. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma.

8. Inställande av resa/arrangemang vid understigande av minimiantal resenärer

Enligt allmänna resevillkoren 1.11 skall resenär upplysas om de minimiantal resenärer som krävs för genomförande av researrangemang. Researrangören äger rätt att ställa in resan om färre personer än i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 20 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in. Solresor äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a–c nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 20 dagar före avresan. De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för Solresor är följande:

A)
Flygplanstyp                       Minimiantal

MD80                                    140

MD81                                    140

MD90                                    120

Boeing 737-300                   134

Boeing 737-700                   134

Boeing 737-800                   171

Boeing 747                          350

Boeing 757                          210

Boeing 767                          240           

Airbus A310                        200

Airbus A320                        161

Airbus A321                        200

B) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens biljett.

C) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens biljett. Om en resa som Solresor har rätt att ställa in enligt ovan i denna punkt ingår i en serie av resor, har Solresor rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges i de allmänna resevillkoren under punkt 7.4, dvs 20 dagar före avresan vid en veckoresa. De i programmet presenterade utflykterna och arrangemangen på orten kan vid lågt deltagarantal komma att inställas eller slås samman.

9. Ändring av tidtabeller

Vi reserverar oss för tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som beslutas utanför vår kontroll. Tidtabellen för resorna i programmet är inte fastställd vid bokningen av resan. På biljetten och i programmet angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Arrangören skall dock senast 20 dagar före utresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan som skall gälla för resan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt biljetten med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.

Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna.

Det är resenärens ansvar att på resmålet hålla sig underrättad om eventuellt ändrade hemresetider.

10. Resenärens adress

Resenär ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelande, exempelvis tidtabellsändringar, under den adress och det telefonnummer han/hon angivit vid inbokningen.

11. Avvikande från resan

Om resenären avviker från resan är denne skyldig att informera reseledaren därom samt 48 timmar före hemresan kontakta reseledaren för erhållande av definitiv hemreseinstruktion och information om eventuella ändringar. Avviker resenären för längre tid än en vecka är resenären dessutom skyldig att lämna uppgifter till reseledaren om var man kan nå honom/henne under denna tid. Resenär som underlåter att göra detta och därför missar flyg har förverkat sin rätt till hemresa i Solresors försorg.

12. Reklamation

Påtalande av eventuella brister skall ske inom skälig tid efter det att resenär har märkt felet till platspersonal eller lokal samarbetspartner. (Kontaktuppgifter fås vid ankomst.) Kan inte rättelse eller uppgörelse träffas på plats skall en skriftlig reklamation framställas till Solresors efter hemkomsten. Reklamation som framställts först efter hemkomsten medför ett remissförfarande, vilket regelmässigt har en behandlingstid om en månad. Eventuell reklamation bör vara Solresor tillhanda inom två månader från resans avslutande.

13. Förbehåll om ändringar

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felskrivningar samt förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidtaga ändringar i uppgifterna. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelse i de allmänna resevillkoren.

 

Dela nuvarande URL via E-mail